Oferta

Stała obsługa firm z zakresu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska

  • Bieżąca ewidencja odpadów
  • Sporządzenie i wysyłanie Raportów do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)
  • Sporządzenie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
  • Aktualizacja BDO na podstawie danych przekazanych o Zleceniodawcy
  • Sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów na podstawie kart ewidencji odpadów
  • Informowanie o terminach sprawozdań oraz o nowych obowiązkach wynikających z prawa ochrony środowiska
  • Doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych
  • Informowanie o nowych obowiązkach wynikających ze zmian przepisów związanych z prawem ochrony środowiska
  • Przeprowadzanie regularnego audytu środowiskowego na zakładzie
  • Obecność przy jakiejkolwiek kontroli zakładu w zakresie ochrony środowiska