Oferta

Operat Wodnoprawny

  • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego
  • Operat wodnoprawny na pobór wód
  • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  • Operat wodnoprawny na rolnicze wykorzystanie ścieków
  • Operat wodnoprawny na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obiektów budowlanych